سرود چهارشنبه سوری

...

شب چهارشنبه سوری 

آی بچه ها شادی کنید 

همگی دست بزنین

از روی آتیش بپرین

(حالا دیگه همگی بگینسرخی تو از من ، زردی من از تو)2

(آی بته بته بته بشنو دلم چی گفتهسرخی تو از من ،زردی من از تو )2