سرود عمو نوروز چه ماهی

...

(عمو نوروز چه ماهی ، این روزا توی راهی ) 2

همسفرت بلبله ، توی دستات سنبله 

هرجا قدم میزاری ، گل وگیاه میکاری

شورونشاط می آری ، نقل و نبات می آری 

 (عمو نوروز چه ماهی ، این روزا توی راهی  )2

با نفس گرم تو ، زندگی زیبا میشه 

تو خونه های مردم ، هلهله برپا میشه 

(عمو نوروز چه ماهی ، این روزا توی راهی ) 2

پرستو برمیگرده ، از راه دور به خونه 

کنار گل میشینه ، آوازه شاد میخونه

 (عمو نوروز چه ماهی ، این روزا توی راهی ) 2